รายงานคะแนนการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายบุคคล

ปีการศึกษา *
ครั้งที่
เลขประจำตัวประชาชน *
ระบุอักษรที่ปรากฏในภาพ
*
      
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 02 281 6346 ต่อ 315-6, 02 282 2853, 02 282 1895
เวอร์ชั่น 3.0